АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯТърговско и Банково право

Изготвяне на търговски договори и договори при сделки със земеделски земи;
Изготвяне и вписване на гаранции и обезпечения по фирмени договори, ипотеки и залози;
Разрешаване на търговски спорове и спорове при сделки със земеделски земи в или извън съда;
Регистрация, пререгистрация, преобразуване, промяна на обстоятелствата, прекратяване. дейността, ликвидация, обявяване в несъстоятелност на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.;
Процесуално представителство пред съд по търговски спорове, сделки със земеделски земи и във връзка с дейността на ЕТ, фирми, сдружения, кооперации, фондации и др.
Съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
Съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност; Изготвяне на документи за вписване и заличаване на обстоятелства по ЗОЗ и представителство пред Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ);
Представителство пред съответните държавни органи и институции.
Съдействие по договори за банкови кредити и обезпечения, финансиране на придобивания,преструктуриране на кредити, учредяване на обeзпечения и др.;
Данъчни, митнически и валутни консултации;
Консултации и изготвяне на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
Данъчни задължения. Изпълнение на задълженията;
Гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки;
Принудително изпълнение на данъчните задължения;
Амнистия. Опрощаване. Прихващане. Погасителна давност. Отписване;
Данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки;
Ревизионни актове. Обжалване по административен ред;
Обжалване на данъчните ревизионни актове по съдебен ред. Касационно обжалване;
Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове;
Данъчни нарушения и наказания;
Корпоративното подоходно облагане;
Данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи;
Данък върху наследствата;
Данък при придобиване на имущества;
Данък върху превозните средства /МПС/;
Данък върху недвижимите имоти;

Сфери на правото