АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Краткият път на съдебното производство в договорните отношения

  Когато задълженото лице не изпълни доброволно задълженията си, законът дава възможност да се снабдим с Изпълнителен лист, въз основа на който принудително  да се претендира дължимата сума.          

   В тази статия ще се опитаме да Ви разясним  как да удовлетворите дълга си чрез издаване на Изпълнителен лист  в самото начало на съдебното производство.

   Един от способите е подписването на нотариално заверен договор. В този случай Заявителят може да поиска от съда издаване на Заповед за незабавно изпълнение, когато вземането се основава на съдържащите се в договора задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. Подписването на такъв договор спестява на  Заявителя продължителни процесуални действия и значителни на  съдебни разходи. Със Заявлението се представя документа, на който се основава вземането, въз основа на който може да се поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде Изпълнителен лист. Ако искането Ви бъде уважено, Заповедта за изпълнение на парично задължение заедно с издадения Изпълнителен лист и копие от документа, въз основа на който се претендира вземането  се  връчва на задълженото лице  от Съдебен изпълнител.

  С подаването на Молба до съдебния изпълнител  може да му възложите права с искане за извършване на определени действия срещу длъжника. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на издадена съдебна Заповед за изпълнение, съдебният изпълнител изпраща до длъжника Покана за доброволно изпълнение с указан срок за превеждане на дължимата сума. В случай на отказ от страна на длъжника,  най - краткият път за събираемост е чрез налагане на запор или възбрана върху движимото и / или  недвижимо имущество на длъжника.

 Какво се случва, ако със съдебното Разпореждане съдията отхвърли изцяло или отчасти Вашата молба за издаване на Изпълнителен лист срещу  виновната страна ? 

   В тази ситуация можете да обжалвате с частна жалба съдебното Разпореждане в едноседмичен срок от съобщаването му. Ответната страна също има право в едномесечен срок от връчването на Заповедта за изпълнение да обжалва писмено съдебното Разпореждане, с което е уважена Молба за незабавно изпълнение. Длъжникът може да оспорва писмено изцяло Заповедта за изпълнение или  част от нея в посочения едномесечен срок от връчването й.  Важно е да се отбележи, че възражението на длъжника  не спира  изпълнението в процеса.

 Практиката сочи, че виновната страна не възразява срещу издадената срещу него Заповед, тъй като оспорването й и доказването в процеса на съществуващо вземане ще увеличи дълга му. Това е една от причините при сключване на  договори да се извършва и  нотариална заверка на подписите, с което се   гарантира бърз начин на събираемост от  неизрядни длъжници.