АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ 


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I.Определения на терминологията
В Декларацията за поверителност, която е неразделна част от документацията, свързана с приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), разясняваме смисъла на основни понятия и отговаряме на следните важни за клиентите на адв. Петя Стоевска въпроси:

Какво наричаме ‚Лични данни“?
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по – специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.
„Субект на данните/ Потребител”
Субект на данните („потребител“) е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.
„Обработка”
Обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.
„Ограничаване на обработката”
Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.
„Псевдонимизация“ представлява обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
„Регистър с лични данни“ е всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
.„Администратор“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
„Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
„Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на 4.5.2016 г. L 119/33 Официален вестник на Европейския съюз BG държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
„Трета страна“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
„Нарушение на сигурността на лични данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
„Профилиране”
Профилиране – всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.
„Надзорен орган”
Независим публичен орган, създаден от държава членка. За рамките на Р. България е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ 15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg.
„Получател”
Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.
„Съгласие”
Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.

II. Кой носи отговорност за Вашите лични данни?
Настоящата Декларация за поверителност се отнася за личните данни на клиенти на адв. Петя Стоевска в качеството й на администратор на лични данни, като се дава информация за какви цели и по какви начини да се обработва и съхранява събраната лична информация..
В зависимост от сложността на възложения казус Вашите лични данни могат да се обработват и от трети страни при спазване на законовите изисквания. Същите по своя преценка могат да обработват личните Ви данни за цели и по начини съобразно сложността на зададения казус., съвместими с настоящата Декларация за поверителност. В случай, че личните Ви данни се използват по друг начин, те са длъжни да предоставят допълнителна информация за поверителността, за да спазят законовите си задължения съгласно Законите за защита на личните данни и други в тази връзка нормативни актове.

III. Какви лични данни събираме за Вас?
Под термина „лични данни“ в настоящата Декларация имаме предвид данни, които се отнасят за Вас и ни дават възможност да Ви идентифицираме пряко, в комбинация с друга информация, която съхраняваме. или чрез други лица, които може да ги предоставят.
Обемът от лични данни, необходими за изпълнение на служебните задължения на адв. Петя Стоевска, се свеждат до предоставяне на информация за:
* Трите имена, ЕГН и данни за контакт (обръщение, пощенски адрес, алтернативен адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонни номера, други форми на електронна комуникация), данни за банкови сметки;
* Съобщенията, които обменяте с нас (напр. имейлите, писмата, обажданията или публикациите и съобщенията в социалните мрежи като Скайп /Skype/, Фейсбук /Facebook/, Вайбър /Viber/, УотсАп /WatsApp/ и чрез социални мрежи, както и на електронни носители), в т.ч. съобщения, обменяни с други лица, които се споделят с нас във връзка с възложения от клиента казус;
* Информация за начина, по който използвате уебсайта или мобилното ни приложение: използване на „бисквитки“ и други подобни технологии ( напр. локални споделени обекти (LSO) на Flash и пикселни маркери) в уебсайта и мобилното ни приложение. „Бисквитките“ са малки късчета информация, съхранявани от браузъра Ви на твърдия диск на компютъра Ви. Те Ви дават възможност по – лесно да сърфирате в уебсайта или приложението ни. За да получите повече информация за това как прилагаме „бисквитките“ и как можете да ги премахнете, прочетете нашите правила за използване на „бисквитки“;
* Информация за всякакви фактически и правни действия от страна на адв. Петя Стоевска, които са от значение за възложения от клиента правен казус, пред всички съдебни власти и институции в Република България подробно, но неизчерпателно изброени в тази част на Декларацията, като правото й да: провежда срещи, извършва всички съдопроизводствени действия във всички фази и инстанции, в т.ч. пред съдилища, прокуратура, доброволни арбитражи, нотариални кантори, кантори на Частни Съдебни Изпълнители, Държавни Съдебни Изпълнители, Публични Съдебни Изпълнители, Лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в България; всякакви министерства, администрации, ведомства, агенции, районни управления на територията на Р. България, ЦРОЗ, КЗЛД, КЗП, КЗД, КРС, органи на КАТ, Посолства и Консулски служби в България и чужбина, НАП, НОИ, Държавна агенцията за бежанците, финансови институции, заложни къщи, счетоводни къщи, различни мобилни оператори, застрахователни компании, застрахователни дружества, данъчни органи, общински администрации, общини, райони, кметства в цяла България,
* Изисканите от адв. Петя Стоевска лични данни се използват за различни цели, свързани с осъществяването на нейната дейност, като правото й да: подава и оттегля искове; сключва съдебни и извънсъдебни спогодби; признава искания на другата страна; съставя, попълва, подава, изисква и получава документи, молби, справки, формуляри, декларации в т.ч. данъчни декларации, удостоверения, разрешения и др; да подписва всякакви документи; води преговори и сключва спогодби от името на клиента; получава и предава парични суми, документи и вещи от и на лица, фирми, организации, учреждения и предприятия; получава от името на клиента решения, определения, постановления, разпореждания, обезпечителни заповеди, призовки, съобщения, обявления, протоколи, удостоверения, изпълнителни листове, заповеди за изпълнение, молби и др. документи; от името на клиента да получава и предава разрешения, движими и недвижими вещи от и на лица, фирми, организации, учреждения и предприятия при осъществяване на действията си във връзка със защита на правата и законните интереси на клиента.

IV. Как, защо и на какво правно основание събираме и използваме Вашите лични данни?
Сайтът на Адв. Петя Стоевска събира Вашите общи данни и информация, при посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намеритена https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and agreements.php#gdpr. Събраните данни са относно: използваните видове и версии на браузъра; операционната система, използвана от системата за достъп; сайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти); датата и часа на достъп до интернет страницата; IP адрес; доставчика на интернет услуги; всякакви другa информация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака сайта ни.
Адв. Петя Стоевска използва данните и предоставената информация с цел прецизиране и оптимизиране на съдържанието на сайта на адвокатската кантора и осигуряване на качествен достъп до информацията на правоприлагащите органи за наказателно преследване в случай на кибер атака.
Данните и информацията се анализират статистически с цел гарантиране на защитата на личните данни на клиентите на адв. Петя Стоевска. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.
Личните данни на клиентите на адв. Петя Стоевска се използват с цел изпълнение на договорените между страните отношения съгласно клаузите на сключения Договор за правна защита и съдействие. Личните Ви данни се използват единствено за целите на възложения от Вас казус.

V. Правно основание за обработка на лични данни
Чл. 6, параграф 1б от Регламента служи като правно основание за обработка на лични данни, получавайки съгласие от потребителя за конкретна цел на обработка на личните му данни. Обработването на данни е възможно и в съответсвие и с визираните в Чл .6 от Регламента разпоредби. Например: Правното основание, според което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни операции, обработката на личните данни се основава на чл. 6, параграф 1б от Регламента. В редки случаи, обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на потребителя или на друго физическо лице. Обработка на лични данни може да се основа на чл. 6, параграф 1 б от Регламента. Това правно основание се използва за обработка, в случаите, в които основанието за обработка не попада в обхвата на нито едно от посочените по – горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните ни интереси или на трета страна, освен ако такива не са пренебрегнати от основните права и свободи на потребителя.
Имате право да поискате достъп до личните си данни, които съхраняваме, и да поискате да коригираме личната информация, която съхраняваме за Вас, когато не е точна. Имате правото да ограничите обработването на личните Ви данни, да пренесете личните си данни при друг администратор или да поискате личните Ви данни да бъдат заличени от регистър „Клиенти”
Ако имате проблем или оплакване за начина, по който работим с личните Ви данни, моля, свържете се с нас. В случай че не сме в състояние да решим проблема, може да се обърнете се към съответната компетентна администрация

*Право на ограничаване на обработка на лични данни
Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
– точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
– администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
Когато обработването е ограничено съгласно параграф 1, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка. 4.5.2016 г. L 119/44 Официален вестник на Европейския съюз BG 3.Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването съгласно параграф 1, администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

* Право на коригиране
Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

* Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 4.5.2016 г. L 119/43 Официален вестник на Европейския съюз BG
– субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;
– субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.
Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно параграф 1 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

*Право на преносимост на данни
Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:
– обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б); и
– обработването се извършва по автоматизиран начин.
Когато упражнява правото си на преносимост на данните по параграф 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
Упражняването на правото, посочено в параграф 1 от не засяга член 17 от Регламента. Посоченото право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
Правото, посочено в параграф 1, не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

*Право на възражение
Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява. 4.5.2016 г. L 119/45 Официален вестник на Европейския съюз BG.
Най – късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, той изрично се уведомява за съществуването на правото по параграфи 1 и 2, което му се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация.
В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58/ЕО, субектът на данните може да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани средства, като се използват технически спецификации.
Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, субектът на данните има право, въз основа на конкретното си положение, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

*Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Всеки потребител има право да откаже автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици по отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между нас и потребителя.
Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
Параграф 1 не се прилага, ако решението:
– е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор;
– е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се предвиждат също подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или
– се основава на изричното съгласие на субекта на данни.
В случаите, посочени в параграф 2, букви а) и в), администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните, най – малко правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.
Решенията по параграф 2 не се основават на специалните категории лични данни, посочени в член 9, параграф 1, освен ако не се прилага член 9, параграф 2, буква а) или буква ж) и не са въведени подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните.

*Право на отказ
Всеки потребител има право да оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни по всяко време.
Ако едно от горепосочените условия е налице и потребителя поиска ограничаване на обработката на лични му данни, съхранени от Адв. Петя Стоевска, той или тя може по всяко време да се свърже на посочените в Раздел XIV от настоящата Декларация за поверителност контакти.

VI. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google Анализ в нашия сайт
В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.
Google Анализ е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.
Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.
Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.
„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.
Потребителя може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.
Потребителя има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителя трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.
Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

VII. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Facebook
На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежа Facebook.
Социалната мрежа е място за онлайн срещи в интернет, онлайн общност, където се позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създават профили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си.
Facebook е собственост на Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.
Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни във Facebook и/или инсталирани приставки на Facebook. Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение на Facebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.
Ако потребителя е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителя кликне върху някой от линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.
Facebook винаги получава информация за посещението на нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя ще кликне върху някоя от връзките от Facebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобно предаване на информация към Facebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.
Ръководството за защита на личните данни от Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личните данни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможните настройки, които Facebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани са различни опции за конфигуриране, които забраняват предаването на данни към Facebook.

VIII. Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Google+
В нашия сайт сме интегрирали бутон на социалната мрежа Google+. Социалната мрежа е място за срещи в интернет – онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да даде възможност за предоставяне на лична или бизнес информация. Google+ позволява на потребителите създаването на потребителски профили, качват снимки и да осъществяват контакт помежду си.
Google+ е собственост на Google Inc., 1600 Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
При посещението на нашия сайт, интегрирания бутон на Google+ се изтегля и визуализира автоматично от устройството на потребителя. По време на тази процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на сайта ни е била посетена от потребителя. Подробна информация за Google+ можете да намерите на https://developers.google.com/+/.
Ако потребителя е влязъл в Google+ при посещение на сайта ни, Google разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я асоциира със съответния потребителски профил в Google+.
Ако потребителя кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google асоциира тази информация с личния потребителски акаунт в Google+ и съхранява лични данни. Google съхранява препоръката на лицето, обозначил с Google+ 1 една или повече страници от нашия сайт, като прави тази препоръка обществено достъпна в съответствие с условията, приети от потребителя при регистрация в социалната мрежа. Впоследствие препоръките с Google+ 1, заедно с други лични данни (името на профила в Google+ и снимка на профила) се съхраняват и обработват и в други услуги на Google: от търсещата машина, резултатите от търсачката на Google, профила в Google на потребителя. Google също може да свърже посещението на този сайт с други лични данни, съхранени в Google и записва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.
Ако потребителя не желае да предоставя тези данни на Google, той може да предотврати това, като излезе от профила си в Google+, преди да посети нашия сайт.
Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google можете да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Още референции от Google за бутона Google+ 1 можете на намерите на https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

IX. Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Twitter
На нашия уеб сайт имаме връзки и бутони към и от Twitter. Twitter е многоезична, публично достъпна и микроблогова услуга, където потребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените „tweets“, напр. кратки съобщения, които са ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Публикациите се показват и на т. нар. последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват tweets на потребителите. Освен това, Twitter позволява употребата hashtags, връзки или retweets.
Twitter е собственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.
На всяка страница на нашия сайт има интегриран бутон на Twitter. Допълнителна информация за тях можете да намерите на https://about.twitter.com/de/resources/buttons. При употребата на бутоните, Twitter получава информация, на коя подстраница на нашия сайт е употребен той. Целта на бутоните е бързо споделяне на информация в социалната мрежа и да се увеличи броя на посетителите ни, чрез споделяне на съдържание.
Ако потребителя е влязъл едновременно в Twitter, то Twitter отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.
Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са публикувани на https://twitter.com/privacy?lang=en.

X. Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube
На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване на всякакъв вид видеоклипове, както и достъп до цели филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.
YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на Google Inc.
Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/en/. По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.
Ако потребителя е влязъл в YouTube, то YouTube разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.
YouTube и Google ще получат информация, че потребителя е посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителя ще кликне върху връзка към или видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителя излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт.
Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/

XI. Споделяне на лични данни с трети страни.
Ако изберете да се свържете с уебсайтове на трети страни чрез нашия уебсайт, те може да събират информация за използването на уебсайта ни от Ваша страна. По подобен начин, ако изберете да взаимодействате със съдържанието на сайта ни чрез следните домейни: www.causalegis.eu и / или www.pravni-uslugi.eu в социални медии, третите страни може да събират информация. Информацията, събирана от услуги за социални медии на трети страни, се урежда от правилата за поверителност на тези трети страни. При пренасочване към уебсайтове на трети страни на домейните www.causalegis.eu и / или www.pravni-uslugi.eu, Адв. Стоевска не носи отговорност за обработването на личните Ви данни от трети лица.

XII. Период, за който ще се съхраняват личните данни
Критериите и правните рамки запериода на съхранение на лични данни са предвидените в Регламента. Личните данни се съхраняват за период от 10 ( десет ) години. След изтичането на този срок те се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между адв. Петя Стоевска и нейния клиент.
Подчертаваме, че предоставянето на лични данни може да бъде наложено от законова уредба (напр. данъчното законодателство) или може да бъде в резултат на възникнали договорни отношения.

XII. Oтговорности на клиента
При сключване на договор за правно съдействие и защита потребителят трябва да предостави актуални лични данни за целите на този договор, които ще бъдат обработени от нас по ред, установен от Регламента. Отказът от предоставяне на лични данни може да доведе до невъзможност за сключване на договор за правна защита и съдействие.

Клиентът е длъжен да информира незабавно адв. Петя Стоевска за всяка промяна на личните си данни, които имат отношение към предмета и изпълнението на договора за правно съдействие и защита.

XIII. Как да се свържете с нас ?
Ако имате въпроси, коментари или искания във връзка с настоящата Декларация за поверителност, моля, изпратете имейл до длъжностното ни лице за защита на данните на адрес: гр. София, П.К. 1000, Райoн „Триадица”, ул. „Позитано” 9А, ет. 2, офис № 24; тел. за контакт: (+359) 884142521.

XIV. Промени в Декларацията за поверителност
Възможно е периодично да променяме настоящата Декларация за поверителност. Всяка нова версия на Декларацията за поверителност ще бъде публикувана на уебсайта на Адв. Петя Стоевска.