АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯПраво на ЕС

Жалби пред Международния съд по правата на човека в Страсбург;
Придобиване на българско гражданство. Бежански статут.
Консултиране относно регулаторните изисквания в Европейския съюз;
Институционални въпроси – правомощия на институциите на Европейския съюз и права на гражданите на Европейския съюз спрямо институциите;
Вътрешен пазар на Европейския съюз и свободно движение на стоки, услуги, хора и капитaли;
Конкурентно право на Европейския съюз;
Международно търговско право;
Приложимо право при правоотношения с международен елемент.

Сфери на правото