АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯСемейно и Наследствено право

Бракоразводни дела, подялба на имущество, издръжка;
Брачни договори; Домашно насилие; Наследяване. Наследствени спорове. Завещания.
Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
Вещно правни искове за собственост след развода;
Искове за по – голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
Спор за родителски права;
Режим на лични отношения между родители и деца;
Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
Настойничество и попечителство;
Пълно и непълно осиновяване;
Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
Приемане и отказ от наследство;
Изготвяне на завещание;
Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна;
Искове за установяване на произход;
Произход. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването;
Оспорване на припознаването;
Осиновяване. Пълно и непълно осиновяване;
Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права;
Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката;
Развод по исков ред;
Развод по взаимно съгласие;
Настойничество и попечителство;
Наследяване по закон;
Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание;
Форма на завещанието. Нотариално завещание;
Възстановяване на запазената част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение;
Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието;
Приемане и отказ от наследство;
Отказ от наследство. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове;
Съдебна делба. Фази на съдебната делба.

Сфери на правото