АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯGDPR

Адвокат Петя Стоевска разработва пълна документация по Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във връзка с приет Регламент на EС 2016/ 679 за всички браншове – IT фирми (софтуер GDPR), хотели, туристически агенции и ресторанти (хотел GDPR), болнични заведения (болници GDPR), нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители (право GDPR), търговски дружества(фирми GDPR), счетоводни кантори и офиси за трудова медицина(счетоводство GDPR) и други.
Защитата на личните данни на Вашите клиенти и служители е от първостепенно значение съгласно новия Общ регламент за защита на личните данни(GDPR). Адвокат Петя Стоевска има дългогодишна практика свързана с предоставяне на онлайн услуги и защита правата на потребителя съгласно европейското и българското законодателство.
В тази връзка Ви предлагам услуга по въвеждане на Вашите GDPR стандарти в синхрон с Общия регламент за защита на личните данни. Липсата на подробна и юридически издържана уредба на правата на личните данни, с които оперира Вашето дружество след 25.05.2018 г. и съгласно Общите условия на Регламента при неизпълнение на всички указания и извършване на проверка да доведе до налагане на административни наказания – санкции „глоба" или „имуществена санкция" в размер до 20 милиона €, а в случай на предприятие – до 4 % от общия му годишен оборот за предходната финансова година.
Ето защо, считам въвеждането на въпросните стандарти за задължителни, поради което предлагаме на всички настоящи и бъдещи клиенти на кантората следните насоки:
– юридически консултации по GDPR и решаване на проблемите, свързани със съадминистриране на лични данни на територията на ЕС и извън нея;
– пълно проучване и юридически анализ на състоянието на Вашето дружество относно администриране на лични данни, практики, документация и съществуващи технологични мерки;
– създаване на точни и ясни фирмени правила по GDPR за защита на лични данни, които детайлно са съобразени с предмета на дейност на Вашето юридическо лице;
– формулиране на адекватни с Регламента технологични мерки, които да бъдат имплементирани в софтуерното Ви обезпечаване, с оглед правилно структуриране, опериране и високо ниво на сигурност на лични данни;
– мерки по псевдонимизация;
– корекция по GDPR на общи условия, договорни клаузи, създаване на нужните декларации за съгласие, ограничаване и премахване на лични данни;
– въвеждане на уведомителен режим към Комисията за защита на личните данни при неоторизиран достъп до лични данни или престъпно посегателство върху тях.
Предлагам Ви два вида мерки, които да са съобразени с Вашата персонална GDPR политика:
1. Изготвяне на подробен пакет от мерки, които включва проучвателен и консултативен период по технически и юридически въпроси, както и въвеждане на подробна документация по GDPR, детайлно отговаряща на особеностите във Вашата фирма.
2. Предлагам Ви и опцията за получаване от Ваша страна на базисна документация по GDPR. Tя включва бланки на основните документи: фирмени правила, технологични мерки и декларации за съгласие.

Сфери на правото