АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯМедицинско, Осигурително и Трудово право

Консултации и съдействие на работодатели, работници и служители в областта на трудовото и осигурителното законодателство;
Консултации, съдействие и процесуално представителство в защита правата на работници и служители при уволнение и нарушаване на осигурителните им права;
Изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;
Изготвяне на други документи във връзка с трудовото законодателство - документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и други;
Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
Искове и дела срещу застрахователи;
Обезщетения при ПТП, трудови злополуки, щети от туроператори и др.;
Изготвяне на жалби и сигнали до здравни и др. институции при нарушаване на правата на пациента или медицински лица, при отказ за оказване на навременно лечение или отказ за лечение в чужбина;
Изготвяне на съдебно - медицинска експертиза (СМЕ);
Съдействие за изготвяне на медицински експертизи.
В практиката може да се разграничат двете понятия „медицинска грешка” (грешки в резултат от слабости в организацията и управлението на лечебния процес) и „лекарска грешка” (персонални неправилни действия или бездействия). Също така се използва понятието „небрежност”, което е липса на старание и / или пропуск да изпълниш задълженията си. Някои от събитията, които изискват незабавна реакция за действие и за които може да се търси отговорност на виновните лица по съдебен път са:
Грешна диагноза;
Грешно подадено лекарство или забавяне на лекарството;
Забавяне на лечението, чакане за преглед;
Получена алергична реакция;
Опериране на грешен орган;
Забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура;
Вътреболнични инфекции;
Следоперативни усложнения. Инвалидизация след проведено лечение;
Смърт на пациент;
Работа с повредена апаратура;
Усложнения в резултат на лечебно – диагностични процедури;
Липса на професионална компетентност или квалификация;
Лекарска небрежност;
Извършено частично лечение (недостатъчност, неадекватност на лечението);
Травма, получена в лечебно заведение по време на хоспитализацията.

Сфери на правото