АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯНаказателно право

Съдействие пред полицейските и следствените органи във фазата на досъдебното производство;
Съдействие при изготвяне на жалби към Прокуратурата и други съдебни органи;
Процесуално представителство по наказателни дела.
Действие на наказателноправните норми по отношение на лицата и във времето;
Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост;
Субективната страна на престъплението;
Стадии на умишленото престъпление;
Съучастие в престъпление;
Множество престъпления и усложнена престъпна дейност;
Съвкупност от престъпления и рецидив;
Наказателна отговорност и наказание;
Принципи за определяне на наказанието;
Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;
Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание;
Престъпления против Република България;
Престъпления против телесната неприкосновеност на човека. Престъпления против живота;
Престъпления против здравето;
Престъпления против свободата на човека. Престъпления против честта, достойнството и доброто име;
Престъпления против половата неприкосновеност на човека и против половата нравственост;
Престъпления против правата на гражданите;
Престъпления против собствеността;
Присвоявания. Обсебване и длъжностно присвояване;
Измама и документна измама;
Изнудване. Злоупотреба с доверие, отношение към измамата;
Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане на чужди вещи;
Престъпления против стопанството. Общи стопански престъпления и престъпления против кредиторите. Престъпления в отделните стопански отрасли. Престъпления против паричната и кредитната система;
Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система;
Дела за реабилитация на осъдени лица.

Сфери на правото