АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯВещно и Облигационно право

Проучване, анализ и изготвяне на документи за статута преди строителството и / или покупко – продажбата на недвижим имот;
Разрешаване на спорове, свързани с етажната собственост;
Изготвяне на договори за наемни отношения.
Юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието / липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти;
Предоставяне на правни съвети и изготвяне на документация във връзка с договори по международно признати стандартни условия (FIDIC);
Подготвяне на договори за строителство, за осъществяване на строителен надзор и мониторинг;
Оказване на съдействие при получаването на различни разрешения свързани с вещните права и строителството;
Комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти;
Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;
Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;
Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията;
Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
Залог; Договор за продажба.
Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда;
Договор за изработка; Договор за заем;Договор за поръчка;
Договор за възлагане на управление (мениджерски договор);
Договор за влог;
Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка;
Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост.

Сфери на правото