АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯОбществени поръчки

Съдействие при изготвянето и контрола на документите за участие;
Участие в правната оценка на офертите на търга;
Консултации във връзка с изискванията за подаване на жалба - водене на преговори; Изясняване на въпроси на участниците в търга;
Подготовка и провеждане на разяснителни обсъждания и преговори; Започване и защита при процедурата по обжалване и дела за обезщетение;
Съдействие при проектирането и изготвянето на обявителните документи за търга и на договорните документи;
Консултиране на публичния възложител при провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка;
Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите;
Консултиране на участниците при нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки;
Представителство на публичните възложители и на кандидатите в процедурата по контролна проверка;
Упражняване на искове за щети към неизправни изпълнители;
Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител при незаконни договори.

Сфери на правото