АДВОКАТ
Петя Стоевска

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯУдостоверение за търпимост
Удостоверение за търпимост

Клиенти на адвокат Петя Стоевска потърсиха консултация относно статута на сградите в наследените от тях имоти. Накратко излагаме въможностите, които са регламентирани в Закона за усторйсто на територията, за да не бъдат премахнати сгради, без план и нотариален акт и същите да бъдат безпрепятствно използвани, унаследявани и продавани.
В §16, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са изложени правните основания за уреждане на подобни казуси чрез предприемане на действия от страна на гражданите за издаване на Удостоверение за търпимост на постройки е в имота. Удостоверението за търпимост е административна услуга, която удостоверява, че строежът е именно търпим, т.е. възможностите строежът да бъде премахнат или забранен за ползване се напълно изключени. Важно е да се отбележи, че Удостоверението за търпимост не узаконява строежа ! Този документ обаче дава възможност на собствениците и наследниците да се разпореждат със сградите, обект на Удостоверението за търпимост, в случаите на тяхната продажба, замяна, дарение или ипотекиране. „Строеж” по смисъла на закона означава надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Строеж, за който няма издадени строителни книжа е незаконен. За да се сдобие с Удостоверение за търпимост собственикът на незаконния строеж подава молба (заявление) до главния архитект на общината (района), към която прилага документ за собственост; документи, доказващи периода на извършване на строежа в съответствието му на действалите към този момент строителни правила и нормативи. Другите участници в процеса по издаване на това удостоверение са: – Главният архитект на общината, респективно района (въз основа решение на общинския съвет при градове с районно деление), на територията, на която се намира строежа; – Органът, компетентен да издаде удостоверението за търпимост. Процедурата е следната: длъжностно лице от общинската (районната) администрация, разглежда преписката, като проверява дали заявлението е подадено от собственика, извършва справка дали строежът е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно ЗУТ. Ако длъжностното лице счете за необходимо изисква допълнителни данни от собственика. Удостоверението за търпимост, респективно отказ за издаване на такова се издава в едномесечен срок от постъпване на заявлението и се получава лично от собственика в съответната общинска (районна) администрация, или от упълномощено от него лице. „Строителни книжа” представляват всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво. Съгласно правната уредба, строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. Незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. – 30 юни 1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г. Незаконни строежи, започнати след 30 юни 1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали за посочения период или съгласно този закон, и ако бъдат декларирани от собствениците им пред одобряващите органи в 6 – месечен срок от обнародването на този закон. В горепосочените случаи на отчуждаването на строежи и на узаконени строежи, същите се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред. Периодът на строеж се доказва чрез декларации, свидетелски показания, извадки от стари кадастрални планове, нанасяне на строежа, заповеди за отчуждаване и др. Такси за издадените удостоверения се събират съгласно Закона за местните данъци и такси и прилежащата Наредба, приета от общинския съвет.